Privacy Statement

Rijn en IJssel Energie respecteert en beschermt de privacy van alle leden, alle houders van de persoonlijke Rijn en IJssel Energie Groupcard en alle afzonderlijke inschrijvingen op de Rijn en IJssel Energie nieuwsbrief. Rijn en IJssel Energie spant zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden, zoals die in dit Privacy Statement zijn omschreven. De rechtsverhouding tussen u en Rijn en IJssel Energie wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit Privacy Statement is bedoeld om ute informeren over het beleid van Rijn en IJssel Energie met betrekking tot het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens.